Vállalkozási feltételek és tájékoztató „B” kategóriás képzéshez

 1. Képzőszerv megnevezése:24.sz. Gépjárművezető-képző Kft.

Székhely: 1145 Budapest, Bácskai utca 58/a

Web: autosiskolazuglo.hu

Telefon: 061 251 86 80

E-mail: huszonnegyes@gmail.com

Nyilvántartási szám: 00324-2012

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/003245

2. A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

3.Cégbírósági bejegyzés száma: cg. 0109878803

4.Iskolavezető: Dallos Judit

Telefon: 06305316439

E-mail:dallos.judit24@gmail.com

5.Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélszolgálati idő:

1145 Budapest, Bácskai utca 58/a

061-251 86 80

Hétfő és csütörtök 14:00 – 18:00

6. A telephely címe és telefonszáma: lsd. 5. pont

7. A tanfolyamra való felvétel módja és feltételei:

– betöltött 16,5 év

– nyolc általános iskola elvégzését igazoló okirat megléte

–  kitöltött és leadott jelentkezési lap

–  háziorvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolás

–  az elméleti tandíj, valamint a 4.600.- elméleti vizsgadíj befizetése

8. A „B” kategóriához az 1-es kategóriájú, 1-es csoportú egészségügyi alkalmassági igazolást a háziorvos állítja ki a gépjárművezető jelöltnek. PÁV alkalmassági vizsgálat nem szükséges.

9. A tanfolyamra történő felvétel megegyezik a 7. pontban foglaltakkal. A vizsgára bocsátás feltételei: az elméleti tanfolyam elvégzése, az oktatások való részvétel, az esetleges hiányzások pótlása. Az elméleti tanfolyam időtartama 30 óra, mely után elméleti vizsga tehető.

Elméleti vizsga legkorábban a betöltött 17-ik év előtt 3 hónappal tehető. A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja, oly módon, hogy a vizsgán bemutatja egy olyan bizonyítványának eredeti példányát, mely igazolja, hogy rendelkezik az előírt végzettséggel, azaz a nyolc általános osztállyal.  Amennyiben a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a meghatározott módon nem igazolta, az első elméleti vizsgán részt vehet, de amíg a bizonyítványát nem mutatja be, következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás ki nem állítható. A sikeres elméleti vizsgáról a vizsgáztató hatóság a tanuló iskolájának igazolást küld.

Sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg a járművezetés oktatása. Gyakorlati vizsga betöltött 17-ik életév után tehető.

Sikeres gyakorlati vizsga után a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követően három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.  A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti a vezetői engedély kiállítását az általa kiválasztott Kormányablaknál.

A jogosítvány kiadásának feltétele továbbá a közúti elsősegély-nyújtó vizsga teljesítése a Magyar Vöröskereszt vizsgaállomásainak valamelyikén.

10. Az elméleti tanfolyam óraszámai:közlekedési ismeretek 15 óra, a gépkocsivezetés elmélete 7 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 8 óra. Az elméleti foglalkozások 45 percesek.

A tanfolyam vizsgatárgyai: közlekedési ismeretek, gépkocsivezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

11. A járművezetés oktatásához választható személygépkocsi típusok: Suzuki Swift, Suzuki Ignis, Peugeot 307, Hyundai i30, Opel Corsa, Nissan Note, Honda Jazz, Volkswagen Golf VI. A gyakorlati oktatást az iskola oktatói saját gépjárművükkel végzik.

12. A hiányzás pótlásának módja: amennyiben a hiányzás mértéke meghaladja az elméleti foglalkozások időtartamának 10%-át, a hiánypótlás kötelező, melyet a következő tanfolyamon díjmentesen, vagy az előadó tanárnál konzultációs időpontban lehet teljesíteni. A gyakorlati oktatás esetében forgalmi vizsga csak a kötelezően előírt minimális óraszám, illetve a kötelezően előírt 580 levezetett kilométer teljesítése után tehető.

13. A tandíj befizetésének módja: Budapest Bankban vezetett számlánkra elektronikusan kiállított számla ellenében, illetve iskolánkban nyugta ellenében készpénzben van lehetőség. Igény esetén a tandíj több részletben fizethető.

Teljes tandíj: 265.300.-/270.300-.-, mely nem tartalmazza az esetlegesen adható kedvezményeket, illetve az esetlegesen szükséges pótvizsgák költségét. A tandíj több részletben fizethető.

Elméleti oktatás díja: 50.000.- (e-learning)/ 55.000.- (tantermi)

Gyakorlati óra: 6.000.-/óra (alap- és pótóra egyaránt)

Közúti elsősegély-nyújtó vizsga díja: 8.200.-

Más képzőszervtől gyakorlati oktatásra átvett tanulókat 15.000.- regisztrációs díj megfizetése után iskolázunk be.

Jogosítvánnyal rendelkezőknek a gyakorlati órák ára 6.500.-/óra.

A tantermi elméleti oktatás árából 10% kedvezményt adunk diákoknak, illetve érvényes lakcímkártyával rendelkező zuglói lakosoknak.

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgái alóli mentesítésfeltételei: az iskolavezető mentesítheti egyes elméleti tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. A felmentés alapjául szolgáló bizonyítványról fénymásolatot kell csatolni a jelentkezési laphoz. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést kérelemre a KAV engedélyezi.

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésre – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Azt a tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam teljes elméleti képzése alól felmentheti. A mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint közreműködhet.

15. A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiállításának módja:

Szerződés felbontása esetén, amennyiben a tanuló más iskolánál kívánja folytatni tanulmányait, „Képzési Igazolás” elnevezésű nyomtatványt kell három példányban kitölteni, melyben a képzőszerv igazolja a teljesített elméleti és gyakorlati órák számát. Ebből két példányt az iskola – az igényléstől számított három munkanapon belül – a tanulónak ad át. A szerződés felbontása esetén az elméleti oktatás díját és a gyakorlati képzésre befizetett felhasznált tandíjat a képzőszerv levonja. Amennyiben a tanuló a tanfolyam árából kedvezményt kapott, távozása esetén köteles a kedvezményes tandíj és a teljes tandíj különbözetét megfizetni.

16. Oktatási helyszínek:

Elméleti oktatás helyszíne: 1145 Budapest, Bácskai utca 58/a

Járműkezelési oktatás helyszíne: 1147 Budapest, Írottkő park 1

17. Pótórák igénylésének módja:amennyiben pótórára van szükség, a tanuló – az alapórákhoz hasonló módon – az iskolában készpénzben, vagy utalással tudja rendezni (ld. 13-as pont)

18. A képzés felügyeletét ellátó szerv:

Engedélyező szervezet: Innovációt és Technológiai Minisztérium (1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45., tel: +36 1 814 18 19)

Felügyeleti szerv: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (1119 Budapest, Petzvál József utca 39., tel: +36 1 371 30 30)

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei: a Tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, az esetleges hiányzásokat pótolni. A Tanuló köteles az oktatás díját illetve díjrészletét annak megkezdése előtt befizetni. A Tanuló jogosult más oktató választani, ha a kijelölt oktatóval nincs megelégedve. A Tanuló jogosult tanulmányait megszakítani, vagy más iskolánál folytatni. Szerződés felbontása esetén az elméleti oktatás díját és a gyakorlati képzésre felhasznált tandíjat a képzőszerv levonja.

20. Vizsgadíjak:

– elméleti vizsgadíj: 4.600.-

– gyakorlati vizsgadíj: 11.000.- (vizsgánként 3.000.- tanpálya használati díj, valamint 500.- ügyintézési díj fizetendő)

Az alap- és a pótvizsgák díja megegyezik. Vizsgadíjakat a soron következő vizsgára jelentkezés előtt kell befizetni. Az első elméleti vizsga díját az iskolánál kell befizetni. Elméleti pótvizsga díját a Tanuló a Közlekedési hatóság pénztárában is befizetheti. A vizsgák intézésének adminisztratív teendőit, a vizsgára jelentkezés előtt munkatársaink, oktatóink átvállalják.

21. A vezetői engedély kiadásának feltételei

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a 326/2011. (XII.28.) Kormány rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

TANULÓINK MONDTÁK

“Nagyon vidám 3 hónap volt az, amíg leraktam a jogosítványt. Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni.”
Cs. Anikó
“Az oktatók tapasztaltak, naprakészek és kedvesek. Én csak ajánlani tudom mindenkinek”
K. Viktória
“Nagyon szerettem órára járni, olyan lelkesen mentem, mintha egy barátommal találkoztam volna. A vezetés mellette sikerélmény volt”
V. Ágnes
MÉG TÖBB VÉLEMÉNY, TAPASZTALAT